ارزش های ما

مسئولیت نسبت به جامعه، تداوم مشتریان از خدمات ما، تمرکز بر مشتری هدف از فعالیت های ما است.
 
صداقت، عدالت و شفافیت به عنوان اصول اساسی محترم شمرده شود.
 
ادامه موفقیت تجاری از مشتریان خود را قادر به رقابت منصفانه با رقبا و با دقت، در حالی که به عنوان یک سهامدار مهم شناخته شده است.
 
به حقوق کارمندان و انصاف در تصمیمات احترام بگذارند.
 
تمام اطلاعات و حفظ سوابق حسابداری دقیق و دقیق است.
 
صالح. به خوبی می دانم الزامات شغلی و برای انجام بهتر. کار برای افزودن ارزش به شرکت و جامعه است.