18 سانتی متری گرانیتی گرد

  • - رمز : PrmS18
  • - قطر : 18cm
  • - لیتر : 1,0
  • - بسته بندی تعداد : 6

ز 6 قطعه ی پوششی تشکیل شده

 

-  پوشش توسی

-  پوشش میانی

-  پوشش آستری

-  پوشش آلومینیومی

-  پوشش بیرونی